1 Publication

[1]
2018 | Journal Article | IST-REx-ID: 5780   OA
Genetically encodable bioluminescent system from fungi
A.A. Kotlobay, K. Sarkisyan, Y.A. Mokrushina, M. Marcet-Houben, E.O. Serebrovskaya, N.M. Markina, L. Gonzalez Somermeyer, A.Y. Gorokhovatsky, A. Vvedensky, K.V. Purtov, V.N. Petushkov, N.S. Rodionova, T.V. Chepurnyh, L. Fakhranurova, E.B. Guglya, R. Ziganshin, A.S. Tsarkova, Z.M. Kaskova, V. Shender, M. Abakumov, T.O. Abakumova, I.S. Povolotskaya, F.M. Eroshkin, A.G. Zaraisky, A.S. Mishin, S.V. Dolgov, T.Y. Mitiouchkina, E.P. Kopantzev, H.E. Waldenmaier, A.G. Oliveira, Y. Oba, E. Barsova, E.A. Bogdanova, T. Gabaldón, C.V. Stevani, S. Lukyanov, I.V. Smirnov, J.I. Gitelson, F. Kondrashov, I.V. Yampolsky, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 115 (2018) 12728–12732.
View | Files available | DOI
 

Search

Filter Publications

Display / Sort

Export / Embed

1 Publication

[1]
2018 | Journal Article | IST-REx-ID: 5780   OA
Genetically encodable bioluminescent system from fungi
A.A. Kotlobay, K. Sarkisyan, Y.A. Mokrushina, M. Marcet-Houben, E.O. Serebrovskaya, N.M. Markina, L. Gonzalez Somermeyer, A.Y. Gorokhovatsky, A. Vvedensky, K.V. Purtov, V.N. Petushkov, N.S. Rodionova, T.V. Chepurnyh, L. Fakhranurova, E.B. Guglya, R. Ziganshin, A.S. Tsarkova, Z.M. Kaskova, V. Shender, M. Abakumov, T.O. Abakumova, I.S. Povolotskaya, F.M. Eroshkin, A.G. Zaraisky, A.S. Mishin, S.V. Dolgov, T.Y. Mitiouchkina, E.P. Kopantzev, H.E. Waldenmaier, A.G. Oliveira, Y. Oba, E. Barsova, E.A. Bogdanova, T. Gabaldón, C.V. Stevani, S. Lukyanov, I.V. Smirnov, J.I. Gitelson, F. Kondrashov, I.V. Yampolsky, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 115 (2018) 12728–12732.
View | Files available | DOI
 

Search

Filter Publications

Display / Sort

Export / Embed