2 Publications

Mark all

[2]
2020 | Journal Article | IST-REx-ID: 7889 | OA
Mitiouchkina T, Mishin AS, Gonzalez Somermeyer L, Markina NM, Chepurnyh TV, Guglya EB, Karataeva TA, Palkina KA, Shakhova ES, Fakhranurova LI, Chekova SV, Tsarkova AS, Golubev YV, Negrebetsky VV, Dolgushin SA, Shalaev PV, Shlykov D, Melnik OA, Shipunova VO, Deyev SM, Bubyrev AI, Pushin AS, Choob VV, Dolgov SV, Kondrashov F, Yampolsky IV, Sarkisyan KS. 2020. Plants with genetically encoded autoluminescence. Nature Biotechnology. 38, 944–946.
View | Files available | DOI | PubMed | Europe PMC
 
[1]
2018 | Journal Article | IST-REx-ID: 5780 | OA
Kotlobay AA, Sarkisyan K, Mokrushina YA, Marcet-Houben M, Serebrovskaya EO, Markina NM, Gonzalez Somermeyer L, Gorokhovatsky AY, Vvedensky A, Purtov KV, Petushkov VN, Rodionova NS, Chepurnyh TV, Fakhranurova L, Guglya EB, Ziganshin R, Tsarkova AS, Kaskova ZM, Shender V, Abakumov M, Abakumova TO, Povolotskaya IS, Eroshkin FM, Zaraisky AG, Mishin AS, Dolgov SV, Mitiouchkina TY, Kopantzev EP, Waldenmaier HE, Oliveira AG, Oba Y, Barsova E, Bogdanova EA, Gabaldón T, Stevani CV, Lukyanov S, Smirnov IV, Gitelson JI, Kondrashov F, Yampolsky IV. 2018. Genetically encodable bioluminescent system from fungi. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 115(50), 12728–12732.
View | Files available | DOI
 

Search

Filter Publications

2 Publications

Mark all

[2]
2020 | Journal Article | IST-REx-ID: 7889 | OA
Mitiouchkina T, Mishin AS, Gonzalez Somermeyer L, Markina NM, Chepurnyh TV, Guglya EB, Karataeva TA, Palkina KA, Shakhova ES, Fakhranurova LI, Chekova SV, Tsarkova AS, Golubev YV, Negrebetsky VV, Dolgushin SA, Shalaev PV, Shlykov D, Melnik OA, Shipunova VO, Deyev SM, Bubyrev AI, Pushin AS, Choob VV, Dolgov SV, Kondrashov F, Yampolsky IV, Sarkisyan KS. 2020. Plants with genetically encoded autoluminescence. Nature Biotechnology. 38, 944–946.
View | Files available | DOI | PubMed | Europe PMC
 
[1]
2018 | Journal Article | IST-REx-ID: 5780 | OA
Kotlobay AA, Sarkisyan K, Mokrushina YA, Marcet-Houben M, Serebrovskaya EO, Markina NM, Gonzalez Somermeyer L, Gorokhovatsky AY, Vvedensky A, Purtov KV, Petushkov VN, Rodionova NS, Chepurnyh TV, Fakhranurova L, Guglya EB, Ziganshin R, Tsarkova AS, Kaskova ZM, Shender V, Abakumov M, Abakumova TO, Povolotskaya IS, Eroshkin FM, Zaraisky AG, Mishin AS, Dolgov SV, Mitiouchkina TY, Kopantzev EP, Waldenmaier HE, Oliveira AG, Oba Y, Barsova E, Bogdanova EA, Gabaldón T, Stevani CV, Lukyanov S, Smirnov IV, Gitelson JI, Kondrashov F, Yampolsky IV. 2018. Genetically encodable bioluminescent system from fungi. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 115(50), 12728–12732.
View | Files available | DOI
 

Search

Filter Publications