3 Publications

Mark all

[3]
2018 | Journal Article | IST-REx-ID: 5984   OA
Optical functionalization of human class A orphan G-protein-coupled receptors
M. Morri, I. Sanchez-Romero, A.-M. Tichy, S. Kainrath, E.J. Gerrard, P. Hirschfeld, J. Schwarz, H.L. Janovjak, Nature Communications 9 (2018).
View | Files available | DOI
 
[2]
2017 | Journal Article | IST-REx-ID: 1028
Green-light-induced inactivation of receptor signaling using cobalamin-binding domains
S. Kainrath, M. Stadler, E. Gschaider-Reichhart, M. Distel, H.L. Janovjak, Angewandte Chemie - International Edition 56 (2017) 4608–4611.
View | Files available | DOI
 
[1]
2017 | Journal Article | IST-REx-ID: 538   OA
Grünlicht-induzierte Rezeptorinaktivierung durch Cobalamin-bindende Domänen
S. Kainrath, M. Stadler, E. Gschaider-Reichhart, M. Distel, H.L. Janovjak, Angewandte Chemie 129 (2017) 4679–4682.
View | Files available | DOI
 

Search

Filter Publications

Display / Sort

Export / Embed

3 Publications

Mark all

[3]
2018 | Journal Article | IST-REx-ID: 5984   OA
Optical functionalization of human class A orphan G-protein-coupled receptors
M. Morri, I. Sanchez-Romero, A.-M. Tichy, S. Kainrath, E.J. Gerrard, P. Hirschfeld, J. Schwarz, H.L. Janovjak, Nature Communications 9 (2018).
View | Files available | DOI
 
[2]
2017 | Journal Article | IST-REx-ID: 1028
Green-light-induced inactivation of receptor signaling using cobalamin-binding domains
S. Kainrath, M. Stadler, E. Gschaider-Reichhart, M. Distel, H.L. Janovjak, Angewandte Chemie - International Edition 56 (2017) 4608–4611.
View | Files available | DOI
 
[1]
2017 | Journal Article | IST-REx-ID: 538   OA
Grünlicht-induzierte Rezeptorinaktivierung durch Cobalamin-bindende Domänen
S. Kainrath, M. Stadler, E. Gschaider-Reichhart, M. Distel, H.L. Janovjak, Angewandte Chemie 129 (2017) 4679–4682.
View | Files available | DOI
 

Search

Filter Publications

Display / Sort

Export / Embed